Obecný postup při výměně oken a dveří

Na tomto místě vám chceme dát několik dobrých rad právě v souvislosti s postupem prací při výměně oken ve vašem bytě. Přesto, že jsme schopni tuto akci zvládnout během jediného dne, je třeba mít na paměti, že se jedná o zásah do stavební konstrukce vyžadující velký rozsah řemeslné práce produkující prašnost, který se nutně musí projevit v prostředí, ve kterém je vykonáván.

Úvodem hlavní technologické zásady

 1. výměnu okna provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru bytu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (jejíž oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek)
 2. prvním krokem je demontáž starého okna – vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu(bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí (vypáčení) z okenního otvoru
 3. druhým krokem je úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna – očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a eventuelní zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry
 4. následuje instalace nového okna, usazení - ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky.
 5. dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto pěnu až do teploty -10ºC.
 6. k usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky – vnější a vnitřní parapet
 7. po vytvrdnutí montážní pěny je provedeno zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry (eventuelně kombinace obou technologií – dle konkrétní situace na stavbě a specifikace zakázky)
 8. posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž žaluzií (event.sítí proti hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna. Po konečném hrubém úklidu pracoviště je dílo předáno zákazníkovi.
   

U zákazníků, kteří si na naše doporučení objednali montáž oken s tříúrovňovou izolací připojovací spáry je postup v krocích 4, 5, 7 doplněn o:

 1. rám okna se před instalací nalepí na straně interiéru pásy parotěsné fólie
 2. před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, bránící pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňující odvětrání vodních par do exteriéru
 3. vytvrzení PU pěny je provedeno dolepení parotěsných fólií na ostění okenního otvoru a pak následné zednické zapravení nebo zalištování